Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden in PDF formaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE HAARLEMSE B.V.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Haarlemse B.V., gevestigd te Haarlem aan de Leidsevaart 594, 2014 HT, hierna te noemen: “De Haarlemse B.V.”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van De Haarlemse B.V. en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor De Haarlemse B.V. werkzaam zijn.

De wederpartij van De Haarlemse B.V. is degene aan wie De Haarlemse B.V. enige offerte of enig voorstel heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Haarlemse B.V. gedane aanbiedingen, offertes, voorstellen en acceptaties daarvan en/of door De Haarlemse B.V. gesloten overeenkomsten waarbij De Haarlemse B.V. zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Haarlemse B.V. zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Haarlemse B.V. slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen De Haarlemse B.V. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1
Offertes, voorstellen en tarieven van De Haarlemse B.V. zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. De berekeningen in de voorstellen, offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de fiscale en sociale gegevens zoals die op dat moment geldig waren. Voorts is het voorstel onder voorbehoud van tussentijdse rentewijzigingen. Indien de offerte reeds bij de bank is aangevraagd zijn de kosten bij annulering, als genoemd in het voorstel, onverkort van toepassing.

2.2
Het gehele proces vindt telefonisch, per post of internet plaats zonder dat de opdrachtgever hiervoor op kantoor behoeft te verschijnen. Indien de opdrachtgever op kantoor wenst te verschijnen is dit uiteraard mogelijk. Het vorenstaande is niet van toepassing voor hypotheekoffertes. In verband met de Wet Identificatie Dienstverlening dient de opdrachtgever op kantoor te verschijnen, zodat identificatie plaats kan vinden. Hiervoor is ons volmacht verleend. De Haarlemse B.V. maakt geen gebruik van een zogenoemde buitendienst.

2.3
Aan De Haarlemse B.V. verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van De Haarlemse B.V., niet tot resultaatsverplichtingen.

2.4
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat De Haarlemse B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. De Haarlemse B.V. is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.5
In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) De Haarlemse B.V. heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) De Haarlemse B.V. wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) De Haarlemse B.V. heeft bereikt.

2.6
Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door De Haarlemse B.V. aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door De Haarlemse B.V. gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van De Haarlemse B.V. het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1
Het is De Haarlemse B.V. toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De Haarlemse B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Haarlemse B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

3.2
Het is De Haarlemse B.V. toegestaan om de aanvraag in behandeling te geven aan een gelieerde onderneming.

Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1
Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van De Haarlemse B.V. wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast bedrag worden overeengekomen.

4.2
Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. De Haarlemse B.V. is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van De Haarlemse B.V. beïnvloeden.

4.3
Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen veertien dagen na de factuurdatum op de door De Haarlemse B.V. voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van De Haarlemse B.V., afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4
Verrekening door de opdrachtgever van de door De Haarlemse B.V. gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door De Haarlemse B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5
Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan De Haarlemse B.V. te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van De Haarlemse B.V. aanleiding geeft, is De Haarlemse B.V. bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen
5.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door De Haarlemse B.V. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1
De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan De Haarlemse B.V. die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van De Haarlemse B.V. zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is De Haarlemse B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2
De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan De Haarlemse B.V. verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van De Haarlemse B.V.
7.1
Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van De Haarlemse B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Haarlemse B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Haarlemse B.V. wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2
In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Haarlemse B.V. in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van De Haarlemse B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Haarlemse B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4
De Haarlemse B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5
De Haarlemse B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Haarlemse B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Haarlemse B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6
De Haarlemse B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan De Haarlemse B.V. verzonden (email)berichten De Haarlemse B.V. niet hebben bereikt.

7.7
De Haarlemse B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies of termijnbetalingen voor door hem, na bemiddeling van De Haarlemse B.V., afgesloten verzekeringen, voorzieningen of leningen, ondanks deugdelijke sommatie van de verzekeraar of bank niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van De Haarlemse B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9
De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met De Haarlemse B.V. indien De Haarlemse B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht
8.1
De Haarlemse B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor De Haarlemse B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van De Haarlemse B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van De Haarlemse B.V. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van De Haarlemse B.V. kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding, bel me niet register en bescherming persoonsgegevens
9.1
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2
Door de opdrachtgever aan De Haarlemse B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen door De Haarlemse B.V. niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover De Haarlemse B.V. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3
Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van De Haarlemse B.V., zal De Haarlemse B.V. de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

9.4
Ondanks uw eventuele registratie in het “bel me niet register”, geeft u De Haarlemse B.V. of gelieerde onderneming expliciet toestemming om u te mogen benaderen inzake uw aanvraag, de afhandeling daarvan, service en beheer daaromtrent.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Haarlemse B.V. is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11: Verval van recht
11.1
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens De Haarlemse B.V. in verband met door De Haarlemse B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.