Disclaimer

U kunt onze disclaimer hier downloaden in PDF formaat.

Deze website wordt beheerd door De Haarlemse B.V. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de specifieke (algemene) voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, prevaleren de (algemene) voorwaarden van de producten en diensten.
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat De Haarlemse B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan De Haarlemse B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
De Haarlemse B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. De Haarlemse B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door De Haarlemse B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Haarlemse B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten
De Haarlemse B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Haarlemse B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haarlemse B.V.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar De Haarlemse B.V. stuurt, kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. De Haarlemse B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail naar De Haarlemse B.V. te sturen. Indien u ervoor kiest om per e-mail berichten naar De Haarlemse B.V. te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins kunnen worden gemanipuleerd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De Haarlemse B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt De Haarlemse B.V. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail naar De Haarlemse B.V. of naar u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van De Haarlemse B.V.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
De Haarlemse B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.